Soutěž o Vašíkovu stříkačku

PRAVIDLA k soutěži na 7.září 2013

Použitý materiál:

  • 1 ks přenosná motorová stříkačka PS 8 (12).
  • 4 ks savic 1,6 m ± 0,05 m dlouhé, o průměru 110 mm se šroubením, přičemž případné použití těsnících „O“ kroužků nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou stříkačku šroubováním (tvar a úprava šroubení dle výrobce).
  • 1 ks sací koš 110 mm s funkční klapkou (úpravy a použití dle výrobce, úprava náběhu závitu povolena).
  • 3 ks tlakových požárních hadic (dále jen „hadice“) B, průměru 75 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, plošná šířka min 113 mm.
  • 1 ks třícestný rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem (tvar a použití dle výrobce).
  • 4 ks hadic C, průměru 52 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, plošná šířka min 79 mm.
  • 2 ks proudnic C, maximální délky 450 mm, průměr hubice 12,5mm (tvar a použití dle výrobce, úpravy viditelné povoleny).
  • 4 ks klíče na spojky (nejsou nutnou součástí)

Doba na přípravu a provedení pokusu:

– příprava motorové stříkačky a nářadí na základnu do 5 minut

– provedení do 2 minut

– nasátí do 60 sekund

Příprava pokusu:

Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně (neprodleně po ukončení pokusu předcházejícího družstva).

Od povelu rozhodčího „Na základnu!“ se měří doba stanovená na přípravu pokusu. V té době si musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení PÚ.

Hadice B a C jsou stočeny a umístěny na základně v kotoučích tak, že zuby půlspojek se nedotýkají.

Savice mohou být položeny nebo postaveny na základně, opřeny nebo položeny přes motorovou stříkačku.

Sací koš může být opřen nebo položen na motorové stříkačce nebo nářadí. Mezi šroubením koše a savice musí být prostor min. na proložení listu papíru.

Rozdělovač musí být umístěn na základně.

Hákové klíče mohou být použity 0-4 ks, dodatečné úpravy jsou povoleny.

Motorová stříkačka je v okamžiku startu nastartovaná (v případě zhasnutí motoru je možno znovu nastartovat).

K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro PÚ.

Žádné nářadí nesmí přesahovat základnu, nebo se nesmí dotýkat země mimo základnu.

Provedení pokusu PÚ:

Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry. Provede sešroubování přívodního vedení, spojí dopravní a útočné vedení a nastříká oba terče. Spojky savic při požárním útoku mohou být dotaženy ručně nebo pomocí klíčů.

Veškerý materiál musí být ze základny nesen v ruce nebo za opaskem (výjimku tvoří neúmyslné rozložení jedné hadice C na základně, druhá hadice C musí být vždy nesena až k rozdělovači, kde se rozhodí a spojí dle pravidel), s výjimkou savice, která se napojí na motorovou stříkačku.

První hadice B musí být před napojením na stroj viditelně nadzdvižena nad základnu i s oběma půlspojkami a rozhozena. Tento postup se musí dodržet i při neúmyslném skopnutí nebo samovolném rozložení hadice. Spojovat na základně je možno pouze savici a sací koš. Přívodní vedení musí být před ponořením do vodního zdroje spojeno a připojeno na motorovou stříkačku. Přívodní vedení tvoří členové družstva – strojník, č. 4, 5, a 6 (číslo 4. šroubuje koš). Sací koš musí být našroubován na savici před ponořením do vodního zdroje. Koš se nesmí dotahovat pod vodou.

Začít sát se může libovolně, ale nesmí se pomáhat pumpováním. Savice musí být sešroubovány a našroubovány na motorovou stříkačku do ukončení požárního útoku (signalizace obou terčů).

Dopravní vedení je tvořeno třemi hadicemi B, které rozhodí a rozloží čísla 2 a 3 ve směru PÚ. Číslo 3 napojí na třetí díl hadice B po jejím rozvinutí rozdělovač, u kterého zůstane a provádí jeho obsluhu. Levý útočný proud tvoří č. 1 a 2, od rozdělovače 2 hadicemi C tak, že č. 1 vyzbrojí na základně 2 hadicemi C a proudnicí. Hadice rozhodí, rozloží a spojí. První hadici C rozhodí č. 1 libovolně, druhou hadici C za rozdělovačem a poté spojí. Číslo 2 může pomáhat č. 1 narovnat hadice ve směru útoku, nesmí však žádným způsobem pomáhat č. 3 a č. 1, před shozením nebo nastříkáním terče se musí nacházet za spojkami hadic C ve směru PÚ. Pravý útočný proud provádí stejným způsobem čísla 5 a 6, číslo 5 po provedení přívodního vedení se vyzbrojí na základně 2 hadicemi C a proudnicí. Hadice rozhodí, rozloží a spojí. První hadici C rozhodí č. 5 libovolně, druhou hadici C za rozdělovačem a poté spojí. Číslo 6 může pomáhat č. 5 narovnat hadice ve směru útoku. Nesmí však žádným způsobem pomáhat č. 3.

Nástřik terčů se provádí v jakékoliv poloze např. ve stoje, v leže, v kleči. Proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o druhého člena družstva. Žádný člen soutěžního družstva se nesmí od výstřiku vody z kterékoliv proudnice jednoho z útočných proudů dotýkat čáry stříkání nebo prostoru za touto čarou. Každý člen má přesně určenou svoji funkci. Je zakázáno pomáhat jinému členu (člence) během provádění PÚ!

Požární útok se považuje za ukončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů, nebo překročením časových limitů. Signalizace rozhodčího neznamená ukončení útoku.

Voda v nádrži se během PÚ nedoplňuje!

Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení, včetně sacího koše, rozpojit až po kontrole rozhodčím. (Rozhodčí může kontrolu provést pouze vizuálně a poté vydá jasný a srozumitelný příkaz k rozšroubování vedení). Hlavní rozhodčí po ukončení PÚ každého družstva požádá družstvo o předložení hadic k měření, družstvo tak učiní neprodleně po této výzvě

Příspěvek byl publikován v rubrice Propozice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.